Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
Laadittu 15.5.2018
 
1. REKISTERINPITÄJÄ
Pierre Fabre Dermo-cosmétique Nordic A/S, sivuliike Suomessa
Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo
Puhelin 020 731 1120
www.pierre-fabre.fi
www.ducray.fi
 
2. REKISTERIN NIMI
Pierre Fabre Dermo-cosmétique Nordic A/S / Ducray-tuotteiden asiakkuuteen ja asialliseen
yhteyteen perustuva rekisteri.
 
3. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Anna Vanhala
Pierre Fabre Dermo-cosmétique Nordic A/S, sivuliike Suomessa
Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo
 
4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
– Uutiskirjeiden toimittaminen
– Kilpailujen ja kampanjoiden hallinnointi ja palkintojen toimittaminen
– Lainsäädännössä tarkoitettujen markkinointikieltojen toteuttaminen
– Palautteen käsittely ja yhteydenpito
– Verkkosivustojen käyttäjäanalyysi
– Käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai
rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi
 
5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja:
– Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero
– Demografiset tiedot: sukupuoli
– Kiinnostuksen kohteet rekisterinpitäjän www-sivustoilla ja palveluissa
– Muut asiakkaan itse antamat tiedot
– Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot: mm. päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja
selain
 
6. TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjetilauksien
yhteydessä. Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä.
 
7. TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO
Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa
tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.
Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja
voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.
Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan
riittävästä tasosta.
 
8. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen
kannalta.
 
9. REKISTERIN SUOJAUS
Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei
ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien
hoitamiseksi.
 
10. TARKASTUS- JA KORJAUSOIKEUS, SEKÄ OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN
Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua uutiskirjetilauksensa. Rekisteröidyllä on oikeus
tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon
korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö
tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 
11. SIIRTO- JA KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut
rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos
käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.
Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn
rajoittamiseen. Siirto- ja kielto-oikeus astuvat voimaan 25.5.2018.
 
12. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin
vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.